the buffalo ones

  • ekmek politico with kaimaki from buffalo milk
  • 8,00€
  • kiunefe with kaimaki from buffalo milk
  • 8,00€
  • chocolate kuinefe with kaimaki from buffalo milk
  • 8,00€
  • spicy soufflé with kaimaki frombuffalo milk
  • 7,50€